کلمات کلیدی: اصلاح طبع افراد بلغمي مزاج در طب سنتي

دسته بندی