کلمات کلیدی: کربوهیدرات‌ها

سه ضلع اصلی هرم تغذیه

ضلع اول کربوهیدرات‌ها: منبع اصلی انرژی بدن کربوهیدرات‌ها هستند.هنگامی‌که شما کربوهیدرات دریافت می‌کنید،بدن شما هورمونی به نام انسولین را ترشح می‌کند(از قسمت لوزالمعده). انسولین در بدن نقش مهمی‌را ایفا می‌کند. انسولین به دو صورت عمل می‌کند: … ادامه مطلب

دسته بندی