زیبایی پوست با خوابی سالم

به طور متوسط هر فرد یک سوم عمر خود را د ر خواب سیر می کند . به همین د لیل د اشتن خواب کافی و سالم بسیار مهم است و کمبود آن عامل ایجاد بسیاری از بیماری ها می تواند باشد . مطالعات مختلف نشان د اد ه است که خواب ناکافی و نامنظم حتی می تواند سلامت پوست را تهد ید کند . برای به خواب رفتن، به طور متوسط ۱۵ د قیقه زمان لازم است.

خواب سالم خوابی عمیق و لذت بخش است نه خوابی طولانی!

با خواب سالم، طول عمر، لاغری و جوانی پوست خود را بد ون پرد اخت هیچ هزینه ای به د ست آورید . خواب کافی باعث تنظیم متابولیسم بد ن، د فع مواد زاید و سمی از عضلات، کبد و پوست می شود . هنگام خواب د ستگاه گوارش استراحت می کند و سیستم عصبی نیز د ر وضعیت خواب تغییرهایی د ارد که لازمه بازسازی و بازتوانی این سیستم است. د ر خواب عضله ها (ماهیچه ها) استراحت می کنند . بعد از خواب سالم چهره سرحال می شود . روح و روان آرامش می گیرد و فرد با انرژی مضاعف می تواند فعالیت خود را شروع کند . کمبود خواب یا ند اشتن خواب عمیق، د ر ترشح هورمون ها اختلال ایجاد می کند و باعث تیرگی و افزایش چین و چروک های پوستی می شود به همین د لیل پزشکان معتقد ند : مطمئناً «خواب خوب» زیبایی می د هد . وقتی خواب خوبی د ر شب د اشته باشید د ر طی روز احساس آرامش، کارآمد ی و مؤثر بود ن خواهید د اشت. توجه د اشته باشید که هورمون رشد هم د ر طی خواب ترشح می شود که موجب ترمیم پوست، ساخت کلاژن و حتی رشد موها می شود . از این رو استفاد ه از کرم های شب برای پوست و مو، بسیار مؤثرند .

خواب سالم چیست؟

شایع ترین مشکلی که اکثر مرد م د ر مورد خواب با آن د رگیر هستند حفظ و نگهد اری یک د وره منظم خواب و بید اری است ولی سایر مشکلات خواب از قبیل کم خوابی، خروپف، کابوس شبانه … همگی می توانند کیفیت خواب شما را کاهش د هند و به سطح سلامتی و خلق و خوی زند گی تأثیر بگذارد . خواب ناکافی باعث بی قراری، عد م تمرکز، خستگی و تحریک پذیری می شود و علاوه بر آن سرعت پاسخ د هی به محرک های بیرونی و قد رت هماهنگی شما با محیط و نیز قد رت حفظ اطلاعات را کاهش می د هد . د ر واقع ساعت های نامشخص و نامنظم خواب شبانه روز، باعث گسسته شد ن ساعات بیولوژیک بد ن شما می شود و تنظیم مجد د آن مد ت ها زمان خواهد برد . این حالت به ویژه د ر افراد ی که از لحاظ شخصی شیفت های شبانه د ارند بیشتر د ید ه می شود . آثار کم خوابی د ر طولانی مد ت به شکل بالاترین سطح هورمون های استرس و کاهش سیستم ایمنی و افزایش چین و چروک زود رس، شلی پوست، تیرگی د ور چشم و … خواهد بود . مطالعات نشان می د هد که هورمون خواب یا ملاتونین د ر جوان ماند ن و طراوت پوست کاملاً مؤثر است. به طور متوسط ۵/۷ تا ۵/۸ ساعت خواب برای هر فرد نیاز است و کمتر از ۶ ساعت خوابید ن د ر شبانه روز به معنای کم خوابی است البته نیاز به خواب به عوامل مختلفی بستگی د ارد که مهم ترین آن سن فرد است. بیشترین نیاز خواب مربوط به د وران نوزاد ی است.

نوزاد ممکن است تا ۲۰ ساعت د ر روز خواب باشد . نیاز به خواب با افزایش سن کم می شود . البته د ر د وران بلوغ به طور طبیعی این نیاز کمی افزایش می یابد . د ر سالمند ان هم میزان خواب هم کیفیت آن پایین می آید ، غیر از سن میزان فعالیت بد نی، فکری نیز بر میزان خواب تأثیر می گذارد فعالیت بد نی زیاد مثلا د ر ورزشکاران، د انش آموزانی که د ر زمان امتحانات و کنکو به ساعت بیشتری برای خواب سالم نیاز د ارند . بیماری ها خصوصاً بیماری های عفونی باعث افزایش نیاز به خواب می شوند .

بهترین زمان خواب چه زمانی است؟

ثابت شد ه است که خواب د ر شب کیفیت و کمیت بهتری د ر مقایسه با خواب د ر روز د ارد همان طور که گفته شد ه خواب کمتر از ۶ ساعت را کم خوابی و بالای ۹ ساعت را پر خوابی گویند . که هر د و مورد باید تحت بررسی قرار گرفته شوند . همان طور که گفته شد بین ترشح هورمون ها و زیبایی پوست ارتباط مستقیمی وجود د ارد که این هورمون ها خصوصاً د ر طی شب براساس ساعات بیولوژیک بد ن ترشح می شوند . بنابراین سعی کنید خواب خود را به ساعات شب و تاریکی هوا منتقل کنید و از بید ار ماند ن تا سحر و جایگزین کرد ن خواب روزانه به جای شبانه پرهیز کنید .

به حالت خوابیدن خود توجه کنید
راحت ترین حالت خواب، لزوماً بهترین حالت برای زیبایی نیست. تنها د لیل عمد ه تسریع پیری پوست خوابید ن روی صورت است. د ر این حالت پوست فشرد ه شد ه و گرد ش خون آن به اند ازه کافی صورت نمی گیرد . بنابراین پوست صورت آسیب می بیند و چین می خورد و سبب چین و چروک می شود . خوابید ن به حالتی که سر به سمت پایین باشد سبب جمع شد ن آب د ر محل و د ر نتیجه پف آلود گی صورت می شود . متخصصین خوابید ن به پشت را توصیه می کنند و می گویند هنگام خواب ۲ بالش زیر سر قرار د هید تا سر پایین تر قرار نگیرد .
به بازسازی پوست خود د ر شب توجه کنید :
وقتی می خوابید متابولیسم یا سوخت و ساز بد ن پایین می آید د ر نتیجه ایجاد راد یکال های آزاد زیانبار پوست کاهش می یابد به علاوه شما د ر معرض آلود گی های محیطی یا تابش اشعه ماورای بنفش که به پوست آسیب می رساند نیز قرار ند ارید و به د لیل اینکه بد ن شما د ر طول شب مجبور به حفاظت از پوست نیست می تواند به جای آن بازسازی را مؤثرتر انجام د هد . بنابراین حتماً قبل از خواب صورت خود را کاملاً از آلود گی های محیطی و لوازم آرایش پاک کنید . استفاد ه از پاک کنند ه های ملایم د ر رفع آلود گی ها بسیار مؤثر است. آرایش چشم ها را کاملاً پاک کنید و از پاک نمود ن مژه ها از ریمل قبل از خواب مطمئن شوید .
از کرم های د ور چشم قبل از خواب استفاد ه کنید .
برای کاهش خطوط د ور چشم و رفع حلقه تیره د ور چشم، از کرم های د ور چشم مناسب سن و شرایط خود نیم ساعت قبل از خواب استفاد ه کنید . وارد شد ن این کرم ها به د رون چشم باعث پف آلود گی و ناراحتی های چشم خواهد شد بنابراین حد ود نیم ساعت قبل از خواب از این کرم ها استفاد ه کنید تا از وارد نشد ن آن به چشم خود مطمئن شوید . با انگشت خود کرم را به حالت ضربه ای به د ور چشم خود (پلک بالا و پایین) زد ه و د ر نهایت به آرامی از سمت خارج به د اخل بکشید و از پوشش کامل آن روی پلک بالا و پایین مطمئن شوید .
آب رسانی پوست خود را خصوصاً شب ها فراموش نکنید .
برای آب رسانی به پوست لایه نازکی مرطوب کنند ه که حاوی ماد ه مرطوب کنند ه هیالورونیک اسید و گلسیرین می باشد و باعث حفظ آب پوست می گرد د را به پوست خود قبل از خواب بزنید و با این کار د ر هنگام خواب به حفظ حالت ارتجاعی پوست خود و بازگرد اند ن رطوبت از د ست رفته صورت د ر طی روز کمک می کنید . استفاد ه از د ستگاه بخور خصوصاً د ر طی زمستان که هوا خشک تر است نیز توصیه می شود .

برچسب

مطالب مرتبط

0 دیدگاه در خصوص “زیبایی پوست با خوابی سالم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − دوازده =

دسته بندی